i Varbergs församling

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Varbergs församling

Här kan du titta närmare på några av Församlingslistans kandidater vid senaste kyrkovalet, och se vilka frågor de särskilt vill lyfta fram.

 1. Anders Johansson, Revisor

  Värna om de olika profiler och arbetssätt som finns i församlingens olika distrikt.


 2. Lena Andersson, Fil. mag.

  Jag vill arbeta för en församling med Jesus i centrum, en plats där människor i alla åldrar får växa, vara delaktiga och glädjas tillsammans.


 3. Jan-Anders Ekelund, Klinikchef

  Församlingen ska vara öppen och inbjudande med centrum i söndagens gudstjänst. I allt får Jesus Kristus framträda tydligt. En stor idealitet måste även fortsättningsvis genomsyra församlingen där det varken bör finnas partipolitik eller arvoden till de förtroendevalda.


 4. Daniel Wide, Läkare

  Tillsammans är vi byggstenar i församlingen - alla har något att bidra med! Förtroendevalda måste vara medvetna om detta och bidra i ett gott samarbete med anställda och andra frivilliga medarbetare. Vi behöver också göra mer för unga i vår församling.


 5. Eva Merje, Socionom

  Gudstjänstliv, diakoni och en god arbetsmiljö är viktigt i församlingen.


 6. Kent Anving, Civilekonom

  Integration och att värna om alla människors lika värde är en viktig del i församlingsarbetet.


 7. Marcus Vahlström, Samverkansansvarig

  Jag vill att Varbergs församling ska vara en Kristus-längtande gemenskap som tillsammans med andra samfund i Varberg alltid står på den behövandes sida - oavsett livssituation, ålder, etnicitet eller annat.


 8. Ingeborg Leffler, Barnsjuksköterska

  Jag vill arbeta för att vår församling ska ledas av engagerade personer som har Jesus i centrum och vill dela med sig av det glada budskapet till vår omvärld.


 9. Martin Henning, Universitetslektor

  Barnen och ungdomarna är viktiga - de är morgondagens kyrka! Den levande musikverksamheten i Varberg ligger mig också varmt om hjärtat - den ska vi bygga vidare på och utveckla!


 10. Emmy Myrne, Studerande

  Kyrkan är en plats för alla olika människor, där alla ska få känna sig lika välkomna.


 11. Iréne Boman, Distriktssköterska

  Ge möjlighet för varje distrikt att profilera sig för att få ett varierart gudstjänstutbud och en levande kyrka.


 12. Susann Nelson, Stödassistent

  Min önskan är att det ska finnas olika mötesplatser i församlingen, där människor kan bli sedda och känna sig välkomna. Det är viktigt att fortsätta med utvecklingen av arbetet bland frivilliga, så att fler gåvor kommer i funktion.


 13. Göran Myrne, Pensionär

  Satsa på de unga, lyssna på de åsikter och visioner de har inför vår framtids kyrka.


 14. Carlerik Henriksson, Second chance

  Fortsätta vara en levande och välkomnande församling som hjälper människor att komma till tro på Jesus Kristus. Bygg vidare på det ekumeniska arbetet, gemenskapen och de goda relationerna med andra kristna kyrkor och samfund i Varberg.


 15. Monica Cervin, Pensionär

  Vill arbeta för en levande församling med Gudstjänsten i centrum, en församling, där olika människor i olika åldrar känner sig välkomna och behövda.


 16. Stefan Lindskog, Läkare


 17. Anna-Lena Svensson, Verksamhetsutvecklare

  Kyrkan ska vara en plats där var och en känner sig välkommen och värdefull och får växa i tro. Sång och musik är en källa till glädje och jag vill behålla den fina variation vi har, med olika körer och musiksatsningar.


 18. Göran Henriksson, Pensionär

  Jag vill arbeta för att Varbergs församling skall ha någon verksamhet för alla från det vi döps in i församlingen till dess vi avlider. Ungdomsarbetet är viktigt, ökade resurser för arbete med ungdomar efter konfirmationen. Vill även arbeta för en utökad satsning på församlingskörer och musikgrupper. Satsa på all personal i församlingen, så de känner en glädje och trygghet i sitt arbete.


 19. Birgitta Bremberg, Sjuksköterska


 20. Åke Reinholdsson, Prost


 21. Per-Anders Johansson, Miljöinspektör

  Jag önskar en församling där Jesus, vårt centrum, bjuds in att hela och leda människor genom bön, undervisning, sång och diakoni.


 22. Monica From, Socionom

  Församlingen skall vara en plats där varje deltagare blir sedd och där kärleksbudskapet står i centrum.


 23. Gullvie Johansson, Pensionär

  Visa respekt för andras åsikter. Kyrkan skall ha högt till taket och helst som urkyrkan inget tak alls.


 24. Bertil Ivarsson, Pensionär

  Utveckla församlingens gudstjänstliv. Pröva gärna mer "morgonpigga" gudstjänstalternativ och gudstjänstformer med stillsamt och rofyllt program.